سینما های تهران

سینما آزادی
سینما کوروش
سینما فرهنگ
سینما پردیس ملت
سینما پردیس زندگی
سینما اریکه ایرانیان
سینما جوان
سینما ماندانا
سینما ایران یا سروش
سینما فلسطین
سینما بهمن یا سپیده
سینما مرکزی
سینما عصر جدید
سینما پردیس شکوفه
سینما سمرقند
سینما کانون
سینما پردیس تماشا
سینما پردیس راگا
سینما پردیس کیان
موزه سینما
سینما آستارا
سینما تیراژه
سینما جی
سینما فردوسی یا پیام
سینما دهکده
سینما بهمن